Allmänna villkor

 1. Allmänt
  1. Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Space2u AB, org. nr 556598-8705, Viktoriagatan 2, 872 35 KRAMFORS, 0613-722550, (”Space2u”), avseende webbhotellstjänster (”Tjänsterna”) i delad servermiljö (”Webbhotellet”).
  2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Space2u förbehåller sig rätten att avböja ansökan om abonnemang. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Space2us medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.
 2. Tjänsterna
  1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Space2us webbplats. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder
  2. Space2u tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Space2us webbplats.
 3. Avtalstid och uppsägning
  1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Space2u. Abonnemang löper med tre månaders bindningstid, med undantag för kontotyp steg 1, mailhotell 300 och dyndns som har tolv månaders bindningstid. Vid abonnemangstidens slut förlängs avtalet automatiskt med ytterligare tre respektive tolv månader, beroende på det initiala abonnemangets bindningstid, om Kund ej inkommer med uppsägning.
  2. Space2u tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Space2u lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 3:6
  3. Space2u tillämpar 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna. Se vidare punkt 3:6.
  4. Space2u tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
  5. Uppsägning skall göras via brev, fax eller e-post från kontoägare eller via kontrollpanelen och vara Space2u tillhanda senast sista dagen innan avtalstiden löper ut. Abonnemanget anses uppsagt när Kund mottagit bekräftelse på uppsägningen. Att ej betala faktura anses ej som uppsägning. Då Kund erbjuds ett abonnemang med fri introduktionsmånad/månader, skall abonnemanget innan sådan periods utgång sägas upp enligt ovan. I annat fall övergår abonnemanget att löpa med tre månaders bindningstid i taget tills uppsägning sker.
  6. Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Space2u bekräftar meddelandet omgående och återbetalar inom 20 dagar.
 4. Domännamn
  1. Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från Space2u, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på Space2us webbplats.
 5. Avgifter
  1. Betalning erläggs till Space2u i form av Space2us vid var tid gällande abonnemangsavgift. Betalning sker i förskott mot faktura var tredje eller var tolfte månad, beroende på abonnemangets bindningstid, och skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum.
  2. Space2u har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte.
  3. Kund skall snarast meddela Space2u om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Space2u medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 9 nedan.
  4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
  5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 6. Överlåtelser
  1. Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Space2us medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Space2u har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
  2. Space2u får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.
 7. Space2us ansvar
  1. Space2u utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. Space2u är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Space2u svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Space2u ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Space2us servrar.
  2. Space2u ansvarar endast för skador som Space2u eller av Space2u anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Space2us skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
  3. Begränsning i punkt 7:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
  4. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Space2u eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Space2u lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Space2u och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
  5. Space2u har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Space2u garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.
 8. Kunds ansvar
  1. Kunden ansvarar för att Space2u har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Space2u ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Space2us meddelanden.
  2. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
  3. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
  4. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Space2u förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Space2u uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Space2us skäliga uppfattning är oacceptabel.
  5. Space2u har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Space2u har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Space2us kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
  6. Avtalet kan sägas upp av Space2u om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Space2u, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Space2u rätten att omedelbart – och utan föregående varning – stänga hemsida som orsakar problemen.
  7. Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Space2u i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
  8. Kund äger ej rätt att sälja delar av utrymme till 3:e part, dvs 2  fysiska/juridiska personer äger ej rätt att dela på samma konto utan skriftligt tillstånd från Leverantören.
  9. Vid på förhand notifierade uppdateringar av serverprogramvara av säkerhets eller annat skäl som påverkar kunds webbsidas funktion eller utseende ansvarar Space2u inte för att åtgärda detta utan kostnad. Det är kunds ansvar att se till att webbsidan är funktionell med de utannonserade uppdateringarna.
 9. Otillåten Användning
  1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
   • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
   • Datavirus eller annan skadlig kod;
   • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;
  2. Space2u äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Space2u.
 10. Övrigt
  1. Space2u behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om domstol eller myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Space2u är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Space2u behandlar. Space2u vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan närsomhelst kontakta Space2us Kundcenter för att få mer information om Space2us personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.
  2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  3. Space2u har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
  4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Varför ska man välja Space2u? Modern teknik, stabil hosting och Sveriges bästa support är några av de saker vi erbjuder dig.

Sveriges bästa support

Vår support har 2 år i rad utnämnts till Sverige bästa, testa den du också!

Modernt datacenter

Att husera många kunder med höga förväntningar på våra tjänster kräver en förstklassig maskinpark. Vi sköter vår…

Brett utbud

Oavsett om ni är en liten förening eller ett multinationellt företag har vi tjänster som passar!

Kontakta oss

Sälj

+46 (0)613 205 30

sales@space2u.com

Support

+46 (0)613 722 550

support@space2u.com

Ekonomi

+46 (0)613 722 550

ekonomi@space2u.com

Besöksadress

Järnvägsgatan 16

872 35 Kramfors

Log in